หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ดำเนินงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและแนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตร หรือแนวทางการอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ได้มี การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร หรือแนวทางการอบรมข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต
โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 30 แห่ง ในการจัดส่ง ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาหลักสูตร หรือแนวทางการอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการประชุมดังกล่าว จะได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงานต่างๆ ต่อไป