หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. จัดประชุมประสานพลังความร่วมมือในการติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืน
 
            สำนักงาน ป.ป.ช. ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การตำรวจสากล และโครงการ StAR (UNODC & World Bank และ US. Department of State) กำหนดจัดการประชุม "ส่วนประสานงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืน ครั้งที่ 4 (The 4th Global Focal Point Conference on Asset Recovery) ขึ้น ระหว่างวันที่ 3- 5 กรกฎาคม 2556 โดยมีส่วนประสานงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืน (Focal Points) กว่า 170 คน จาก 99 ประเทศสมาชิกเข้าร่วม
            นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่า "นานาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตที่เป็นอาชญากรรมที่มีความซับซ้อน ยากยิ่งต่อการแก้ไข โดยเฉพาะการยักย้ายถ่ายเทสาธารณสมบัติจากประเทศกำลังพัฒนาไปยังประเทศที่สอง หรืออีกหลายประเทศ โดยอาศัยช่องทางทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการคมนาคมที่รวดเร็ว มีการหลบหนีของผู้ต้องหาและการนำทรัพย์สินทุจริตไปฟอกในต่างประเทศ ประกอบกับสหประชาชาติได้ยกร่างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการต่อต้านการทุจริตขึ้นโดยเฉพาะ คือ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption: UNCAC) ซึ่งรัฐภาคี 169 ประเทศนั้นผูกพันที่จะต้องให้ความร่วมมือระหว่างกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การให้ความช่วยเหลือกันทางอาญา และการติดตามทรัพย์สินคืน โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเข้าเป็นรัฐภาคีมีผลสมบูรณ์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 จึงทำให้มีการประชุมขึ้นในวันนี้ขึ้น ซึ่งได้มีการจัดการประชุมมาแล้ว 3 ครั้งที่ประเทศออสเตรีย , ฝรั่งเศส และจอร์แดน และในครั้งที่ 4 นี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประเทศแรกในภูมิภาคให้เป็นเจ้าภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่ของการดำเนินการด้านคดีทุจริตระหว่างประเทศ และติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืน ตลอดจนสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานด้านการต่อต้านการทุจริตทั่วโลก”
            ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการต่างประเทศ กล่าวเสริมว่า การประชุมส่วนประสานงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืนนี้ ได้เปิดเวทีหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ยุทธวิธี และประสบการณ์จริง ระหว่างกันของผู้ประสานงาน Focal Points ในการดำเนินคดีทุจริตและการนำทรัพย์สินกลับคืน รวมถึงการประชุมนอกรอบ (Side Meeting) เพื่อให้ความร่วมมือกันอย่างไม่เป็นทางการ (Informal) ในการสืบแสวงหาข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน และเบาะแสทรัพย์สินทุจริต ที่ Focal Points จากประเทศต่างๆกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่
            ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นองค์กรหลักตามรัฐธรรมนูญ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ เป็นผู้ผลักดันสำคัญในการให้คำปรึกษาแก่องค์กรตำรวจสากล ด้านการต่อต้านการทุจริตมาตั้งแต่ต้น โดย ป.ป.ช. มีความตั้งใจจริงและขอให้การสนับสนุนกรอบการดำเนินการ "ส่วนประสานงานด้านการติดตามทรัพย์สินคืน” ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการสกัดกั้นและหยุดยั้งอาชญากรรมของการทุจริต และนำทรัพย์สินที่ได้มาจากการทุจริตกลับคืนแก่ประเทศผู้เสียหายได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำสาธารณสมบัติของประเทศนั้น กลับไปฟื้นฟูและพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
            ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบปฏิบัติการดังกล่าวแล้ว โดยได้รับคำขอความช่วยเหลือในทางคดีจากหน่วยงาน Police Presidium of the Czech Republic (Unit for Combating Corruption and Financial Crime) ของสาธารณรัฐเช็ก จึงถือเป็นบทพิสูจน์ว่า ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้จริง และตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที คาดการณ์ว่าการขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางนี้จะแพร่หลายและเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น และจะเป็นช่องทางที่ทาง ป.ป.ช. จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินคดีอีกด้วย