หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน  2556 นายณรงค์  รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายภาส  ภาสสัทธา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายบุญแสง  ชีระภากร ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง ได้เป็นตัวแทนสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมพิธีมอบนโยบายการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการฯ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งปักธงพันธสัญญา "ร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของลูกเสือ” ร่วมกับหน่วยงานภาคีอีก 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันพระปกเกล้า และกรมราชทัณฑ์  ซึ่งเนื้อหาของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติดำเนินการ มี 9 ข้อหลัก ดังนี้

1.    แต่งตั้งคณะทำงาน และ/หรือ คณะอนุกรรมการ ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์เนื้อหา ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรกระบวนการฝึกอบรมลูกเสือ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ

2.    จัดทำหลักสูตร คู่มือ เอกสารประกอบสำหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ

3.    สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วมกัน เพื่อการพัฒนากิจการลูกเสือ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.     สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือในขั้นความรู้ระดับต่างๆ  หลักสูตรเฉพาะทางโดยเฉพาะหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการลูกเสือให้มีศักยภาพ

5.    สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศนำกระบวนการลูกเสือช่อสะอาด เข้าไปจัดฝึกอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษาโดยเป็นหลักสูตรวิชาพิเศษ และ/หรือ หลักสูตรเฉพาะทางทุกปีการศึกษา

6.    สนับสนุนและส่งเสริมนโยบาย แนวทาง โครงการ แผนงาน กิจกรรมประจำปี  เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณรองรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลูกเสือให้แก่บุคลากรในสังกัด

7.    สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือช่อสะอาด เพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8.    จัดตั้งสโมสรลูกเสือช่อสะอาด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดที่มีคุณวุฒิทางการลูกเสือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสโมสร และภารกิจของคณะลูกเสือแห่งชาติ

9.    สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนากิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกียรติคุณ เกียรติประวัติผลงานของลูกเสือไทย โดยเฉพาะโครงการลูกเสือช่อสะอาด ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.  หน่วยลูกเสือช่อสะอาด ได้มีส่วนร่วมในภารกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของกิจการลูกเสือไทย