หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใสใจจริยธรรม”


share facebook
วันที่ 9 ก.ค. 2556

โครงการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใสใจจริยธรรม”
 
                    เมื่อวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ใสใจจริยธรรม” ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกด้านจริยธรรม เสริมสร้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่น และข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีกระบวนทัศน์ ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายในการดำเนินการด้านจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีผู้ร่วมสัมมนาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเขตจังหวัดอีสานตอนใต้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า ๑๗๐ คน
                   การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมกับการบริหารงานท้องถิ่น” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาและท่านศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. และคณะให้เกียรติบรรยายพิเศษและประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ห่างไกลคอร์รัปชัน”
                  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น การเสวนาเรื่อง "บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน” โดย นายกมลธรรม วาสบุญมา ผู้อำนวยการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม นายพิเชฐ พุ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา และนายสมโภชน์ จันทร์วงษ์ ปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.นคร วิชัยผิน นักวิจัยแห่งชาติ การแสดงธรรมเทศนา เรื่อง "กลยุทธ์การทำงานอย่างมีความสุข เปลื้องทุกข์ด้วยจริยธรรม” โดย พระเมธาวินัยรส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์สถิตสีมารามพระอารามหลวง