หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
ป.ป.ช.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


share facebook

             ป.ป.ช.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
           
            เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงานการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยาน ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม โดยมีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม และมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
            วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้ความคุ้มครองช่วยเหลือพยานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2554 ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2556 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยกำหนดแนวปฏิบัติการคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2548 ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล