หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 

         เมื่อวันที 1 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงาน ป.ป.ช.เป็นการประชุมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่ภารกิจที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตหรือการป้องกันการทุจริต จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานงาน ป.ป.ช. 2) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  3) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 4) สำนักงาน ก.พ.ร. 5) สำนักงาน ก.พ. 6) สำนักงานงาน ป.ป.ท. 7) กรมประชาสัมพันธ์  8) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) และ9) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

         โดยที่ประชุมฯ ได้มีการกำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ประชุมเห็นควรมีองค์การกลางในการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ครอบคลุมก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันโดยเสนอ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)เป็นองค์การกลางในการประสานงานในการผลักดันคุณธรรมจริยธรรเนื่องจากศักยภาพของศูนย์คุณธรรมฯ สามารถที่จะดำเนินงานร่วมได้กับทุกภาคส่วนทุกองค์กรได้อย่างครอบคลุม รวมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริต ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการสร้างกระแสสังคมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นกระแสหลัก ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนประชาสัมพันธ์การผลิตสื่อ รวมถึงการวางแผนด้านประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานภาครัฐในการสร้างกระแสความซื่อสัตย์สุจริตให้กับสังคม การนำกิจกรรมโครงการหรือเนื้องานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน แบ่งกลุ่มกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดของโครงการ กิจกรรม คล้ายคลึงกัน เพื่อหารือแนวทางร่วมในการดำเนินกิจกรรมให้สัมฤทธิ์ผลและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรม การสร้างกระแสการรับรู้สังคมแบบคลื่นทะเล โดยการสร้างกระแสสังคมแบบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง โดยที่หน่วยงานที่เข้าประชุมฯได้ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินโครงการฯอย่างเป็นระบบมีการดำเนินโครงการสู่สังคมอย่างเป็นระยะและต่อเนื่องตลอดปีซึ่งสังคมจะได้มีการรับรู้และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลา 
          ที่ประชุมฯ เห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ บัดนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อดำเนินกิจกรรมจากแนวทางที่ประชุมต่อไป
เอกสารดาวน์โหลด
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ