share facebook
 
รับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
( NACC Integrity Awards 2013 )
ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย. 2556 ถึง 20 มกราคม 2557
 
                               - ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ขยายเวลารับสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2556 (NACC Integrity Awards 2013) ออกไปจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
เอกสารดาวน์โหลด
ใบสมัครรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 4
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. (ขยายเวลา)

 
 
สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต แขวงดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 0-2282-0674 โทรสาร : 0-2282-0674