หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
โครงการค่ายเยาวชนยุคใหม่ หัวใจซื่อสัตย์รุ่นที่ ๒


share facebook
วันที่ 24 ม.ค. 2557

           เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนยุคใหม่ หัวใจซื่อสัตย์ รุ่นที่ ๒ ขึ้น ณ หาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดสงขลา โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๘๔ คน โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์  ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมในโครงการดังนี้
           ๑. การบรรยายพิเศษ เรื่อง "เยาวชนไทยกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
           ๒. การบรรยายเรื่อง "บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด" โดยพันตำรวจตรี ชัชนพ  ผดุงกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
           ๓. การบรรยายธรรมะเกี่ยวกับการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน โดยพระมหาสมปอง  ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
           ๔. การบรรยาย เรื่อง "สร้างสังคมโปร่งใสกับเยาวชนยุคใหม่ หัวใจซื่อสัตย์" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพล  เพชรานนท์ นักทอล์คโชว์/อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
           ๕. กิจกรรมการอภิปราย/ระดมสมอง วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปั๘ญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย มุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยอาจารย์ ดร.สุทธิพร  บุญมาก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะ
           ๖. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/กิจกรรม Walk Rally ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยาวชน โดยนายประทีป  วันมูดา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และทีมสุวรรณภูมิ
           ๗. พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนยุคใหม่ หัวใจซื่อสัตย์ รุ่นที่ ๒ โดยพันตำรวจตรี ชัชนพ ผดุงกาญจน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
 
         ประมวลภาพโครงการ  http://youtu.be/1WRgoAWc9NI