หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม     เชิงปฏิบัติการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต องค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต  ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

                          การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามในบันทึก     ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการป้องกันการทุจริตกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต จำนวน 28 แห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบฯ ดังกล่าว ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และขยายผลหรือขยายเครือข่ายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ต่อไป จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น  ระหว่างวันที่ 2 - 4 เมษายน 2557 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ต้นแบบฯ 27 แห่ง รวม 112 คน