หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook
 
กิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต
 
                                       ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน เสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต พื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่นำไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใส เพื่อกระตุ้นเตือนให้คนรุ่นใหม่ ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริต โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 18 มิถุนายน 2557
 
เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนดการ
ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ใบอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถานศึกษาและผู้ปกครอง
รายละเอียดกิจกรรม