หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดพิธีส่งมอบข้อเสนอผลงาน โครงการปฏิบัติและการส่งเสริมบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยการดำเนินงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงข้อกำหนดในประมวลจริยธรรมให้ง่ายต่อการเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัตืได้อย่างแท้จริง
2. เพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมในหน่วยงาน
ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้เลือกให้ สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานกรณีศึกษาโครงการปฏิบัติและการส่งเสริมบังคับใช้ประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) 

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. บรรเิจด สิงคะเนติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัย ได้กล่าวสรุปผลการวิจัย และส่งมอบผลการวิจัยในส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก่ ท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. และ ท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้ส่งมอบผลการวิจัยดังกล่าว ให้กับ พลตำรวจโท พงษ์สันต์ เจียมอ่อน รองจเรตำรวจแห่งชาติ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัย ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จะได้นำไปเผยแพร่ และปฏิบัติในการส่งเสริมการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ในโอกาส ต่อไป