หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับกลุ่มบริษัททรู และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดแถลงข่าวกิจกรรมมอบรางวัล  ช่อสะอาดปีที่ 4 ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหยุดการโกง

                ในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2557) เวลา 13.30 น. ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี จัดแถลงข่าวกิจกรรมมอบรางวัลช่อสะอาดปีที่  4 ให้กำลังใจผู้สร้างสรรค์สื่อหยุดการโกง โดยมีนายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.  ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา  มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.  ดร.กันทิมา  กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มบริษัททรู  คุณสุพิชญ์ สุวกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  คุณจิตรลดา ดิษยนันทน์ ประธานบริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (๒๐๐๒)  จำกัด คุณฉัตรชัย  เปล่งพานิช  กรรมการผู้จัดการบริษัท เมตตาและมหานิยม จำกัด ร่วมแถลงข่าว  และนายชมะนันทน์  วรรณวินเวศร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ยังมีศิลปินจาก AF มาร่วมร้องเพลงรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

                สำนักงาน ป.ป.ช.  ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการมอบรางวัลช่อสะอาด เพื่อให้กำลังใจกับสื่อที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีส่วนร่วมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม เป็นปีที่ 4 เพราะสื่อเปรียบเสมือนผู้ชี้แนะทิศทางและแนวทางของสังคมที่สำคัญสถาบันหนึ่งที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพื่อขยายความคิดในเชิงป้องปรามให้เกิดกระแสขึ้นในสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ให้ทุกคนค่อยๆ เริ่มฉุกคิดและลุกขึ้นมาต่อสู้กับการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อให้ภาพลักษณ์ของสังคมไทยในอนาคตใสสะอาดยิ่งขึ้น

                กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมรางวัลช่อสะอาดในปีนี้ ยังคงเป็นผู้มีผลงานสื่อที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตครอบคลุมใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา สื่อสนับสนุน และสื่อประเภทข่าวโทรทัศน์ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่สามารถส่งผลงานเข้าเสนอเพื่อรับการพิจารณารางวัลดังนี้

                1. เป็นผู้มีผลงานละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์

                2. เป็นผู้มีผลงานภาพยนตร์โฆษณาที่เผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ หรือโรงภาพยนตร์

                3. เป็นผู้มีผลงานสื่อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เช่น วิทยุกระจายเสียง (Radio) สื่อสิ่งพิมพ์ (Print Media) สื่อนอกบ้าน (Out of Home Media) หรือสื่ออื่นๆ ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ

                4. เป็นองค์กรสื่อมวลชนที่มีผลงานข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทุจริต ซึ่งเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หรือสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

                สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานทั้ง 4 สาขา ที่มีเนื้อหาสนับสนุน และส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น ได้กำหนดระยะเวลาของผลงานที่สามารถเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณา จะต้องเป็นสื่อที่มีช่วงเวลาเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยสื่อในสาขาละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา และสื่อสนับสนุน มีหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผลงานที่สามารถส่งผลงานได้ ดังนี้

                                   - เป็นสื่อที่มีเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งที่ปลูกจิตสำนึกให้นิยมชมชอบความซื่อสัตย์สุจริต และเกิดความเกลียดชังการทุจริต

                                   - เป็นสื่อที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนให้เห็นถึงการป้องกันและปราบปราม    การทุจริตที่เห็นได้อย่างชัดเจน

                                  -  เป็นสื่อที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพอเพียงทั้งทางตรงและทางอ้อม

                                  - เป็นสื่อที่มีเนื้อหาตอนใดตอนหนึ่งที่ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ในสังคม

                                  และในสาขาข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว มีหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผลงานที่สามารถส่งผลงานได้ดังนี้

                                  - เป็นข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวที่เป็นการเปิดเผยข้อเท็จจริง และนำเสนอให้เห็นถึงผลเสีย และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต

                                  - เป็นข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวที่ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงในกรณีทุจริตต่างๆ

                                  - เป็นข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวที่มีจริยธรรมในการเสนอข่าว โดยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์

                                  - ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเกี่ยวกับการตระหนักถึงภัยของการทุจริต จากการนำ   เสนอข่าว หรือสารคดีเชิงข่าวชิ้นนั้นๆ

                                  ท้ายนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดวันรับผลงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตละครโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ นักแสดง ผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา และเจ้าของสินค้าและบริการที่ดำเนินการผลิตและเผยแพร่โฆษณาทางโทรทัศน์ ผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศและแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. (www.nacc.go.th) เพื่อส่งผลงานเข้ารับ    การพิจารณาของสำนักงาน ป.ป.ช. และส่งไปรษณีย์แบบจดหมายตอบรับไปยัง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทรศัพท์หมายเลข 0 2528 4912 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205