หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ขยายความร่วมมือสู่ภูมิภาคตามโครงการสื่อมวลชนสัญจรในพื้นที่ ป.ป.ช. จังหวัดภาคกลาง  สื่อมวลชนพร้อมเดินหน้าสร้างสังคมคุณธรรมโปร่งใส

ในวันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗) ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เปิดเผยถึงผลสำเร็จการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้าน           การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรในระดับจังหวัด ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม         เทวมันตร์ทรา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ว่า "การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่ ๒ นี้ เป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการ ป.ป.จ บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนส่วนภูมิภาค ตลอดจนเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตในระดับพื้นที่ ได้มีโอกาสร่วมพูดคุยอภิปราย ตลอดจนร่วมวางแนวทาง ในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลดีทั้งในด้านการเสริมสร้างความเข้าใจ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในเชิงประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กับสื่อมวลชนและเครือข่ายในพื้นที่ ซึ่งช่องว่างดังกล่าวสามารถเติมเต็มได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชน และเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการต่อต้านการทุจริต เพื่อที่จะได้รับมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานในอนาคตและจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์  สู่สาธารณะ

ตลอดระยะเวลาการสัมมนาใน ๓ วันที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้จากการบรรยายพิเศษของกรรมการ ป.ป.ช. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ซึ่งจากการรับฟังการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์จากการระดมความคิดเห็น เชื่อมั่นได้ว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีประโยชน์  ต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเป็นอย่างมากและสามารถประยุกต์แนวทางจากการสัมมนาไปสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในเชิงประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด กับสื่อมวลชนและเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และ  การสื่อสารองค์กรในระดับจังหวัด” ยังจะดำเนินการจัดขึ้นอีก ๒ ครั้ง ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          เพื่อสร้างความร่วมมือกับสื่อมวลชนและเครือข่ายในพื้นที่ในการเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชนในเขตพื้นที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดรับผิดชอบ ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด    ในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ ให้มีความรู้ด้านการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ โดยอาศัยการประชาสัมพันธ์แนวคิดการตลาดเชิงสังคม ด้านจิตวิทยามวลชน และ      การสื่อสารในภาวะวิกฤติ เพื่อช่วยบรรเทาหรือแก้สถานการณ์ที่เกิดผลกระทบในระดับพี้นที่ต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามความคืบหน้าได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โทร. ๐ ๒๕๒๘ ๔๙๑๒ สายด่วน ป.ป.ช. ๑๒๐๕ หรือทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

***************************************************************************