หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

                 
                เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาชี้แจงเนื้อหาสาระการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาในกรุงเทพมหานครและเขตจังหวัดภาคกลาง จำนวน 175 คน
                การสัมมนาดังกล่าวสืบเนื่องจากการที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับอาชีวศึกษา โดยได้มีการจัดทำหลักสูตรคู่มือการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาด้านการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตแก่เยาวชนในระดับอาชีวศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครูผู้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาและสังคมศาสตร์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จึงจัดให้มีการสัมมนาดังกล่าวขึ้น จำนวน 5 ครั้ง ทั่วประเทศ