หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม


share facebook
วันที่ 11 มิ.ย. 2557

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ได้ร่วมมือกับ กระทรวงคมนาคม โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม กำหนดจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงกคมนาคม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 100 คน ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม

ในการนี้ โครงการฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้โปรดกรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช." ซึ่งการบรรยายดังกล่าว มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกทั้ง นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม และ นายภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และผู่แทนกรมเจ้าท่า ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในเรื่อง "สถานการณ์และปัญหาการทุจริตในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม" มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตในปัจจุบัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป และ นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ซึ่งการประเมินดังกล่าว เป็นงานที่มีความสำคัญซึ่งทุกหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท.
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมาตรา 103
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย"
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556
ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งหวังตอบโจทย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อก้าวสู่ภาพอนาคต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ป.ป.ช. จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ท.
ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต
  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *