หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
FONTSIZE
ข่าวสาร >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม


share facebook
วันที่ 11 มิ.ย. 2557

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ได้ร่วมมือกับ กระทรวงคมนาคม โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม กำหนดจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงกคมนาคม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ในสังกัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 100 คน ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม

ในการนี้ โครงการฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้โปรดกรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช." ซึ่งการบรรยายดังกล่าว มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อีกทั้ง นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงคมนาคม และ นายภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ร่วมกับ ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และผู่แทนกรมเจ้าท่า ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในเรื่อง "สถานการณ์และปัญหาการทุจริตในปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม" มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาของการทุจริตในปัจจุบัน และร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงคมนาคม ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต่อไป และ นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในหัวข้อ "แนวทางการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" ซึ่งการประเมินดังกล่าว เป็นงานที่มีความสำคัญซึ่งทุกหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม และปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันต่อไป
 
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS)
เอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท.
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือมาตรา 103
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามความมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒” เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงคมนาคม
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดนิทรรศการ "สำนักงาน ป.ป.ช. ก้าวสู่ปีที่ ๑๔ กับการสร้างจริยธรรมนำสังคมไทย"
การสัมมนาติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม ตามโครงการพัฒนาผู่นำคุณธรรม ประจำปี 2556
Infographic ข้อควรรู้...หลังเกษียณ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าพนักงานของรัฐ
ป.ป.ช. ไทย พร้อมจัดประชุมต่อต้านทุจริตอาเซียน 2562
ผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
ป.ป.ช. จัดสัมมนาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต "นักคิดสุจริต" รุ่นที่ 2
  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *