หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ ภารกิจสำนักงาน ป.ป.ช. ระเบียบ มาตรการ และกฎหมาย ป.ป.ช. ไปสู่ภาคประชาชน ในโครงการ "วิทยากรกระบวนการ พัฒนางานกระบวนธรรม นำยุคดิจิทัล” Fa for 3D : Facilitator for Digital Development of Decency ภาคสอง หลักสูตร " ดิจิทัล ดิจิธรรม” จัดขึ้น ณ ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ภายในงานจัดเสวนา "การขับเคลื่อนนวัตกรรมการสื่อสาร กับการบูรณาการพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนา คนและสังคม” โดย พระมหาภันต์ สนฺติภทฺโท ประธานกลุ่มเพื่อชีวิตดีงาม หัวหน้าพระวิทยากรสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานอนุกรรมการ สภาการศึกษาด้านการสร้างจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม นายนพรัตน์ เบจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา รองศาสตราจารย์ ดร. จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ และคุณเนตรชนก วิภาตะศิลปิน รองผู้อำนวยการหัวหน้าสายงาน ทรูปลูกปัญญามีเดีย บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเรื่อง "การวางแผนการสื่อสารเพื่องานพระศาสนา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต คณะนิเทศศาสตร์ เรื่อง "ความคิดสร้างสรรค์กับการสื่อสาร” โดย ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ฯ เรื่อง "นวัตกรรมการเผยแพร่พระศาสนา : แนวคิดและการประยุกต์ใช้” โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ฯ และ เวิร์คชอป "เทคนิคการใช้สื่อใหม่ เพื่องานพระศาสนา” โดย คุณกฤษฎา มอมุงคุณ คณะนิเทศศาสตร์ฯ