หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

สำนักงาน ป.ป.ช. โดย สำนักป้องกันการทุจริต ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเป็นการเสริมสร้างทัศนคติหรือค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานราชการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมเป็นเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในโอกาสต่อไป

ในการดำเนินงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการ ป.ป.ช. (นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษ ในเรื่อง "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช." เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีอำนาจหน้าที่ และบทบาทโดยตรงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมไปถึงการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ในทุกภาคส่วนของสังคม นอกจากนี้ ท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายวิเชียร ชวลิต) ได้ให้เกียรติมามอบแนวนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับทราบนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ให้ประสบผลสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุประการ และ ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและบริหารจัดการ (นายภาส ภาสสัทธา) ได้ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง "สถานการณ์และปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน” เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าใจถึงสถานการณ์การทุจริตในปัจจุบัน และร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งขยายผลไปยังเครือข่ายของกระทรวงฯ ในโอกาส ต่อไปด้วย