หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook


เลขาธิการคณะกรรมการ ป... มอบเข็มช่อสะอาดและแสดงความยินดีแก่

เครือข่ายป...(สพฐ.)ระดับจังหวัด

         เมื่อวันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป...(สพฐ. )  ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป..ได้มอบเข็มช่อสะอาดและกล่าวแสดงความยินดีแก่เครือข่าย ป...(สพฐ.) ระดับจังหวัด 

         ทั้งนี้ นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป..ได้บรรยายในหัวข้อ "มาตรการ 3 . (ป้องกัน/เปิดโปรง/และปราบปราม)"   และนายธิติ เมฆวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ได้บรรยายในหัวข้อ "การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ"

       การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างพลังเครือข่าย ป...(สพฐ.)ระดับจังหวัด เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องมาจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป..กับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ซึ่ง สพฐได้ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการ "โรงเรียนสุจริต"  โดย สพฐได้จัดตั้ง                      ...(สพฐ.)ระดับจังหวัด  เป็นเครือข่ายของกลุ่มผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและครูในสังกัด สพฐทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามลักษณะของโรงเรียนสุจริตและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต รวมถึงให้คำปรึกษาและเสนอแนะการดำเนินงานของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต

                   ...(สพฐ.)ชุมชน  เป็นเครือข่ายของกลุ่มชุมชน/ผู้ปกครองในเขตโรงเรียน ที่ช่วยสอดส่องดูแลการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริตแบบมีส่วนร่วม

              ...(สพฐ.)น้อย   เป็นเครือข่ายของกลุ่มนักเรียนในสังกัด สพฐในการช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเพื่อนนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ตามลักษณะโรงเรียนสุจริต 

         สามารถติดตามกิจกรรมโครงการ”โรงเรียนสุจริต” ได้ที่ http://www.whiteobec.org