หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดย สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 90 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ต่อไป

โครงการฯ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช." เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าใจถึงบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ช. นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มาบรรยาย เรื่อง "แนวนโยบายการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรุงเทพมหานคร" และ นายภาส ภาสสัทธา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง "สถานการณ์และปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน" 

นอกจากการบรรยายในภาควิชาการแล้ว โครงการฯ ยังได้จัดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. กับ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน จะได้นำไปใช้ในการพัฒนางานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใน กรุงเทพมหานคร ในโอกาสต่อไป