หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

   ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคเหนือ) ประจำปี 2557

  สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน โดยร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 (CG Award 2014 by NACC) มุ่งยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวม

      เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 นายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค”.(ภาคเหนือ) ประจำปี 2557 ณ โรงแรมลำพูนวิลล์ จังหวัดลำพูน  โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม"ขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน”.ภายใต้เป้าหมายที่มุ่งรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมความสุจริต.และส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน.ผ่านการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้ประกอบการค้าหรือสมาชิกหอการค้าจังหวัดที่มีแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล.(Corporate.Governance).ความโปร่งใส.และความซื่อสัตย์สุจริต.นการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลจะมีคณะกรรมการจรรยาบรรณหอการค้าไทย.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.และหอการค้าจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์.คุณสมบัติ ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นในระดับภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและเหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่านี้

  ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง "ก้าวแรกของธุรกิจ ร่วมคิด ร่วมสร้างบรรษัทภิบาล” .โดยคุณศิริพร.ตันติพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท.บีโปรดักส์อินดัสตรี.จำกัด.จังหวัดลำพูน.ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นปี.2553..คุณสุดา.จอมดวง.ผู้จัดการ.หจก.นครเถินธุรกิจ (โรงแรมนครเถิน) จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นปี 2554 ดำเนินการเสวนาโดย       คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด และกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย

      สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ประจำปี 2557 มีทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่

      1. บริษัท  ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)    จังหวัดลำพูน

                2. บริษัท  อิจิซเทค  จำกัด                     จังหวัดเชียงใหม่
                       3. บริษัท  ครีเอเซีย (1989) จำกัด             จังหวัดลำปาง