หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ป.ป.ช. เปิดนิทรรศการ"พอกันที การโกง” และเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. "ป.ป.ช. โรดโชว์ ทุกที่ทั่วไทย ต้านภัยทุจริต”

                สำนักงาน ป.ป.ช. จัดพิธีเปิด นิทรรศการ "พอกันที การโกง” และเปิดตัวรถโมบาย ป.ป.ช. ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เพื่อเป็นการนำร่องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมทั้งมีการเสวนาในหัวข้อ "พอกันที การโกง” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นต้นแบบและได้รับการยอมรับในความซื่อสัตย์ สุจริต เข้าร่วมในการเสวนา จำนวน 3 ท่าน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.  หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  และดร.มานะ นิมิตรมงคล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ดำเนินรายการโดย นายสมโภชน์ โตรักษา

 

สืบเนื่องจาก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างพิพิธภัณฑ์ เพื่อให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้และเป็นการปลูก-ปลุกจิตสำนึกถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายให้พิพิธภัณฑ์เป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์แบบมีรูปแบบและพื้นที่ใช้งานที่ครบครัน ทันสมัยด้วย E-Museum ที่เข้าถึงง่าย และเป็นต้นแบบของการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจนเชื่อมโยงเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน มาเรียนรู้ร่วมกันเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและร่วมสร้างความโปร่งใสสังคมไทย หรือการเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษาแนวใหม่ (New Educational Infrastructure of Anti-Corruption for Transparency of Thai Social) สถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ สำนักงาน ป.ป.ช. อยู่ที่บริเวณอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก และถนนนครปฐม ทั้งหมด (อาคาร 1,2 และ 3) โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ”

โดยประเภทของพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ในลักษณะเฉพาะที่จัดแสดงเรื่องราวในอดีตปัจจุบัน และเชื่อมอนาคตของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการให้บริการและจัดกระบวนการเรียนรู้เผยแพร่ความสุจริตและโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ต่อองค์กรภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชนไทยทั่วไป

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ดังกล่าว ได้แบ่งระยะดำเนินการจัดสร้าง ออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 การออกแบบและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ในพื้นที่บางส่วนของอาคาร 1 และอาคาร 2  สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก ให้แล้วเสร็จและเปิดให้เข้าชมได้ในระยะแรกภายในกลางปี พ.ศ. 2558

 ระยะที่ 2  การออกแบบและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ  ระยะที่ 2 โดยทำการปรับปรุงพื้นที่อาคาร สำนักงาน ป.ป.ช.  ถนนพิษณุโลก บริเวณอาคาร 1 และ อาคาร 2 เพิ่มเติมต่อจากระยะแรก

 ระยะที่ 3 การออกแบบและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ ระยะที่ 3 โดยจะปรับปรุงพัฒนาจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ บริเวณอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนครปฐม ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ฯ ที่สมบูรณ์เต็มรูปแบบทั้งหมด

สำหรับในระยะเริ่มแรกนี้ได้จัดให้มี นิทรรศการที่ใช้ชื่อว่า "พอกันที การโกง” จากเหตุผลคำพูดที่ว่า "ใคร ใครก็โกงกันทั้งนั้น” หรือ "โกงแล้วยังได้ประโยชน์...ไม่เป็นไรหรอก ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มองเห็นการโกงเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายๆ คนก็ทำกัน โดยมิได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ ทำให้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์ให้ความรู้     ความเข้าใจว่าการโกงคืออะไร โกงแล้วเป็นอย่างไร พอแล้วหรือยังสำหรับการโกง โดยนำเสนอผ่านนิทรรศการที่ใช้ชื่อว่า "พอกันที การโกง” การจัดแสดงจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 7 ห้อง ซึ่งแต่ละห้องจะให้ความรู้ในมุมมองที่แตกต่างกันออกไป อาทิ ตัวอย่างการโกงในรูปแบบต่างๆตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงระดับประเทศชาติซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยและผู้ชมยังได้ทราบถึงประวัติและกระบวนการทำงานและผู้ก่อตั้งหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย      อีกด้วย

ทั้งนี้ นิทรรศการ "พอกันที การโกง” จะเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป โดยเปิดบริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 –  16.30 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. เบอร์โทรศัพท์  0 2528 4800 หรือสายด่วน ป.ป.ช. 1205

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เปิดมิติใหม่เพื่อให้ประชาชนได้ "เข้าใจ เข้าถึงและเข้ามา    มีส่วน” ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สำหรับใช้ในการแสดงนิทรรศการนอกพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้รถโมบายเคลื่อนที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนได้อย่างทั่วถึงสามารถสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตได้อย่างสะดวกรวดเร็ว อันจักก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับประชาชนกว้างขวางขึ้น