หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” (ภาคตะวันออก) ประจำปี 2557

 สำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม หอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัด ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน โดยร่วมกันจัดพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557 (CG Award 2014 by NACC) มุ่งยกย่องและเป็นขวัญกำลังใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาพรวม

 เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 นายชัยรัตน์ ขนิษฐบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค”.(ภาคตะวันออก) ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม"ขับเคลื่อนกลไกธรรมาภิบาลภาคธุรกิจเอกชน”ภายใต้เป้าหมายที่มุ่งรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมความสุจริต และส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชน.ผ่านการมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูกลุ่มผู้ประกอบการค้าหรือสมาชิกหอการค้าจังหวัดที่มีแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล (Corporate.Governance) ความโปร่งใส และความซื่อสัตย์สุจริต ในการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลจะมีคณะกรรมการจรรยาบรรณหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ ตลอดจนพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นในระดับภูมิภาคให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมและเหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่านี้

 ภายในงานมีการเสวนา เรื่อง "ก้าวแรกของธุรกิจ ร่วมคิด ร่วมสร้างบรรษัทภิบาล” โดยคุณอารีย์ ผิวสีนวล ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดจันทบุรี.ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นปี 2554 คุณประพันธ์ ลิขิตวัชรปกรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่นปี 2556.ดำเนินการเสวนาโดย คุณปราโมทย์ ร่วมสุข กรรมการหอการค้าไทย

    สำหรับบริษัทที่ได้รับรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค (ภาคตะวันออก) ประจำปี 2557 มีทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่

    1. บริษัท  มรกต อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)                   จังหวัดสมุทรปราการ

              2. บริษัท  พาราไดซ์ เพลส จำกัด                               จังหวัดชลบุรี
                     3. บริษัท  ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียร์ริ่ง จำกัด        จังหวัดชลบุรี