หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่อง "มาตรการ หรือข้อเสนอแนะประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช.
ในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ”

                    
             เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง "มาตรการ หรือข้อเสนอแนะประจำปีของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

                          ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) โดย ศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ กรรมการ ป.ป.ช. ต่อจากนั้นเป็นการอภิปรายเรื่อง "แนวทางการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment) สู่รัฐวิสาหกิจ”  โดย  

                                  1. ศาสตราจารย์ภักดี  โพธิศิริ        กรรมการ ป.ป.ช.
                                 
2. นางวชิรญา  เพิ่มภูศรี                  ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ     
                                                                                        
                    สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
                                        3. นางศิริรัตน์  วสุวัต                           ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยสังคมศาสตร์  สำนักงาน ป.ป.ช.
                                               
                                        4. ดร. อุทิศ  ขาวเธียร                           ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
                                                                                                           ผู้ดำเนินการอภิปราย

                                การสัมมนาครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายหลังจากการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยสาระสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) คือ การใช้ยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นกรอบแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริตในองค์กรรัฐวิสาหกิจ รวมทั้ง การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจน สนับสนุนและดำเนินการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยใช้ดัชนี ITA (Integrity & Transparency Assessment)