หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

.............................................................

 

                เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน  ป.ป.ช. รวมทั้ง  ส่วนราชการอื่น รวมจำนวน 16 แห่ง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี

 

                บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

                       

                (1) วัตถุประสงค์ความร่วมมือ : เพื่อให้หน่วยงานที่ได้ตกลงตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ได้มีสารสนเทศบุคลากรภาครัฐระดับหน่วยงานและระดับประเทศสำหรับใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการจัดทำรายการข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งประสานความร่วมมือและพัฒนาคุณภาพข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐให้มีความครบถ้วนถูกต้อง ทันเวลาต่อการใช้งาน

                (2) หลักการความร่วมมือ

                                2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ตั้งอยู่บนหลักการของการใช้ประโยชน์ข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐร่วมกัน

                                2.2 การดำเนินงานใดๆ ที่ได้ดำเนินการสอดคล้องกับขอบเขตความร่วมมือให้ถือว่าเป็น   การปฏิบัติภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้

                                2.3 ให้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐของประเทศ โดยสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้

                                2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการร่วมมือภายใต้วัตถุประสงค์ หลักการ และขอบเขตความร่วมมือ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงาน และอาจมีผู้เชี่ยวชาญ   ด้านอื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานด้วยก็ได้

                (3) ขอบเขตความร่วมมือ

                                3.1 ให้คณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดขอบเขตการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ  ในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างกัน ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ และข้อมูลตามรูปแบบที่ตกลงกันเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอื่นๆ ของหน่วยงานและหน่วยงานในกำกับ

                                3.2 ให้คณะกรรมการหรือคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดทำระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐให้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามช่วงเวลาที่กำหนด

                                3.3 ให้หน่วยงานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานให้เป็นไปตามขอบเขตการดำเนินงานและแผนการปฏิบัติการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/คณะทำงานดังกล่าว

                                3.4 ให้ทุกหน่วยงานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ตามรูปแบบที่ตกลงกันซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

                                3.5 ให้ทุกหน่วยงานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ สามารถเข้าใช้ข้อมูลในรูปแบบสารสนเทศได้เท่าเทียมกันทุกหน่วยงาน ยกเว้นข้อมูลรายบุคคลที่สามารถเข้าใช้ข้อมูลได้เฉพาะข้อมูลรายบุคคลของบุคลากรในสังกัดของแต่ละหน่วยงานเท่านั้น

                                3.6 ให้หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ข้อมูล ต้องควบคุมและระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้มีผู้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการใช้ข้อมูล    ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

                (4) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และการยกเลิกข้อตกลง : หน่วยงานที่ต้องการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อตกลง จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทุกหน่วยงานทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน กรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกันของทุกหน่วยงานก่อน           
                (5) การยกเลิกข้อตกลง : ให้กระทำได้โดยหน่วยงานแจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบล่วงหน้าเป็น         ลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อกิจกรรมหรือเรื่องที่ผูกพันหรือดำเนินการค้างอยู่ ให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ

 

..........................................