หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ

share facebook

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย 

             เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร 

ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย หลังจากนั้นเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาและแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหัวข้อ "แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน”  และ "แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต" โดย 
                - ศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  โพธิศิริ   กรรมการ ป.ป.ช.
              - Mr. Stanley  Kang    ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย 
              - ดร.บัณฑิต  นิจถาวร   กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
              - นายวิชัย  อัศรัสกร    รองประธานกรรมการหอการค้าไทย
              - ดร.อุทิศ  ขาวเธียร    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ผู้ดำเนินการอภิปราย