ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
 
 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
          คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 เพื่อคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลทั่วไปและสังคมส่วนรวมในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

          เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อประเทศในทุกๆด้าน คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกกระทรวง เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องเป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นประจำทุกปี