แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข) (23/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (23/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (19/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) (16/05/2560)
  สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphicsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/05/2560)
  ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมบรรยายในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี (08/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 1 สำนักงานศาลยุติธรรม) (03/05/2560)
  สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จะดำเนินการเยี่ยมชม (Site Visit) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล (ITA Awards) (01/05/2560)
  กระทรวงกลาโหมเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) (25/04/2560)
  พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (05/04/2560)
อ่านทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (09/05/2560)
  สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphicsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/05/2560)
  แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน การประเมินโครงการ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2650 (30/12/2559)
  แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (30/12/2559)
  แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (30/12/2559)
  กำหนดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2015 (29/12/2559)
อ่านทั้งหมด