แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
  วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA)ให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (28/06/2560)
  การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1-1 /2560 (19/06/2560)
  บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (15/06/2560)
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (09/06/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 7โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) (29/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 6 ส่วนราชการระดับจังหวัดสุพรรณบุรี) (25/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข) (23/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (23/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (19/05/2560)
  เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) (16/05/2560)
อ่านทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (09/05/2560)
  สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphicsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/05/2560)
  แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (30/12/2559)
  แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน การประเมินโครงการ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2650 (30/12/2559)
  แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (30/12/2559)
  กำหนดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2015 (29/12/2559)
อ่านทั้งหมด