แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 7 – 5/2560 (15/08/2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 8 (11/08/2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 5 (09/08/2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 3 (09/08/2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 2 (01/08/2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 6 (01/08/2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 1 และภาค 7 (01/08/2560)
  การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 6 -4/2560 (27/07/2560)
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) (18/07/2560)
  การสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12/07/2560)
อ่านทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
  ระเบียบวิธีการประเมินและการปฏิบัติของที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (20/07/2560)
  โปรแกรมคำนวณคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับที่ปรึกษาผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) (20/07/2560)
  เอกสารแนบท้ายคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ปรึกษา ผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20/07/2560)
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (คุณชนิดา อาคมวัฒนะ) (18/07/2560)
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ท่านรองฯ ประหยัด พวงจำปา) (18/07/2560)
  เอกสารประกอบการ Conference ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (4 ก.ค 2560) (04/07/2560)
  แบบฟอร์มอุทธรณ์ รอบที่ 2 ITA60 (04/07/2560)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (09/05/2560)
  สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphicsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (08/05/2560)
  แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (30/12/2559)
อ่านทั้งหมด