แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
  พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (05/04/2560)
  การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 5-3/2560 (03/04/2560)
  การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับธนาคารออมสิน (28/03/2560)
  การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 4 – 2/2560 (02/03/2560)
  ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณะธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards (24/02/2560)
  การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1- 1 /2560 (23/02/2560)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (22/02/2560)
  หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมโครงการประชุม APEC Anti-Corruption and Transparency Expert Working Group (APEC ACT) ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (20/02/2560)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" (16/02/2560)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย(Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับรัฐวิสาหกิจ" (14/02/2560)
อ่านทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
  กำหนดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (30/12/2559)
  แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (30/12/2559)
  แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน การประเมินโครงการ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2650 (30/12/2559)
  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (30/12/2559)
  Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2015 (29/12/2559)
  Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2014 (29/12/2559)
  แบบกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน ITA 60 สำหรับหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช. (27/12/2559)
อ่านทั้งหมด