แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-20 กันยายน 25561 (ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมิน) (17/09/2561)
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-18 กันยายน 25561 (ผู้ช่วยเลขาธิการ นายอุทิศ บัวศรี) (17/09/2561)
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 กันยายน 25561 (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (17/09/2561)
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-20 กันยายน 25561 (ร่างคู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (12/09/2561)
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-20 กันยายน 25561 (คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน) (12/09/2561)
  แจ้งลิงค์การถ่ายทอดผ่านช่อง Youtube การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (07/09/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการประเมิน ITA สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16/08/2561)
  แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA 61 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09/08/2561)
  หลักเกณฑ์ IIT EIT OIT 61 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (09/08/2561)
  แผนภาพขั้นตอนการประเมิน ITA องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 61 (09/08/2561)
อ่านทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
  แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2561 (07/05/2561)
  แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (04/05/2561)
  มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561) (21/02/2561)
  เอกสารประกอบการ Conference ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (08/02/2561)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20-12-60) (pdf) (14/12/2560)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศาลปกครอง (PPT) (24/11/2560)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศาลปกครอง (PDF) (24/11/2560)
  คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (03/10/2560)
  แบบประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด) (03/10/2560)
  แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (03/10/2560)
อ่านทั้งหมด