zone นิทรรศการ
โซน1 ลานสนุกคิด
โซน2 เลือกทางเดิน
โซน3 เมืองมนต์ดำ
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
วันเด็กพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมและผลงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๕
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเท็จ
  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าว 4 คดี วันที่ 6 สิงหาคม 2562
  สัมมนาสาธารณะเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
อ่านทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
FONTSIZE
วิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์
TimeLine จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร
Click_แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร_Click