zone นิทรรศการ
โซน1 ลานสนุกคิด
โซน2 เลือกทางเดิน
โซน3 เมืองมนต์ดำ
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
วันเด็กพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมและผลงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  สัมมนาสาธารณะเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
  หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”
  ป.ป.ช. เปิดรับสมัครองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9
อ่านทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
FONTSIZE
วิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์
TimeLine จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร
Click_แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร_Click