zone นิทรรศการ
โซน1 ลานสนุกคิด
โซน2 เลือกทางเดิน
โซน3 เมืองมนต์ดำ
อ่านทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
วันเด็กพิพิธภัณฑ์ต้านโกง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ต้านโกง วันที่ 21 กันยายน 2561
อ่านทั้งหมด
ข่าวกิจกรรมและผลงาน
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกง ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียนทั่วประเทศ
  ชี้แจงกรณีปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนว่าศาลรับฟ้องคดีปาล์มอินโด โยง ‘ป.ป.ช.’ สร้างหลักฐานเท็จ
  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
อ่านทั้งหมด
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
FONTSIZE
วิดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์
TimeLine จดหมายเหตุ ป.ป.ช.
แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร
Click_แบบบันทึกข้อมูลหมวดหมู่เอกสาร_Click