หน้าหลัก |ติดต่อเรา |แผนผังเว็บไซต์
 
FONTSIZE
|
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
ข่าวประชาสัมพันธ์
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคล ภายใต้กรอบการสัมมนา “แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน” (25/06/2561)
  ป.ป.ช. จัดสัมมนา “แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน” หวังภาคเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในหนุนต้านทุจริตทุกรูปแบบ (22/06/2561)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลสยล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๓/๒๕๖๑ (21/06/2561)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลสยล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปกร. ๒/๒๕๖๑ (21/06/2561)
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการ ตาม พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... (18/06/2561)
  ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี บรรยายหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 (18/06/2561)
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกคำร้องกรณีนายจตุพร พรหมพันธุ์ กับพวกขอให้หยิบยกสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่าวหานายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี กับพวก ร่วมกันสั่งการในเหตุการณ์สลายการชุมนุม นปช. ขึ้นพิจารณาใหม่ เหตุไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ (22/06/2561)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติส่งเรื่องกล่าวหาคดีเงินทอนวัด (ล็อต 3) ให้พนักงานสอบสวนและผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามมาตรา 89/2 (30/05/2561)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นางระพิพรรณ พงศ์เรืองรอง เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ จำนวน ๔๒,๘๑๖,๒๒๖.๖๔ บาท (21/05/2561)
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดกรณี จัดซื้อเครื่องตรวจค้นยาเสพติด อัลฟ่า 6 จังหวัดพิษณุโลก (21/05/2561)
  •เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศเจตจำนงบริหารงานสำนักงาน ป.ป.ช. สู่ความเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส •หลักการปฎิบัติราชการของเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (17/05/2561)
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (25/06/2561)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (13/06/2561)
  ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (12/06/2561)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงาน ป.ป.ช. (12/06/2561)
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (07/06/2561)
  ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท (07/06/2561)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาระบบประชุมทางไกล และการถ่ายทอดสด จำนวน ๑๕ รายการ (25/06/2561)
  ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ชุดสร้างภาพ DRUM HL - 5450DN DR-3355 จำนวน 1 กล่อง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปราจีนบุรี (25/06/2561)
  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจเช็คระยะ รถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นจ 1241 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ (25/06/2561)
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคากล่องรับสัญญาณ ทีวี ดิจิตอล และเสาอากาศ + สายอากาศ (25/06/2561)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (25/06/2561)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดยโสธร กิจกรรมที่ 5 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดยโสธร (25/06/2561)
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18 พ.ย. 2552
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์

©ลิขสิทธิ์ 2552 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 49