หน้าหลัก |ติดต่อเรา |แผนผังเว็บไซต์
 
FONTSIZE
|
เรื่องกล่าวหาร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
  ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มุ่งหวังตอบโจทย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็น “การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ” เพื่อก้าวสู่ภาพอนาคต “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (16/08/2562)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (14/08/2562)
  ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับสำนักงาน ป.ป.ท. (09/08/2562)
  ป.ป.ช. จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) (09/08/2562)
  ป.ป.ช. จัดพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการทุจริต (07/08/2562)
  สำนักงาน ป.ป.ช. จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (01/08/2562)
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเท็จ (15/08/2562)
  เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงข่าว 4 คดี วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (06/08/2562)
  สัมมนาสาธารณะเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (19/07/2562)
  หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 10 จัดสัมมนาสาธารณะเรื่อง “กลยุทธ์การป้องกันการทุจริตบนฐานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (10/07/2562)
  ป.ป.ช. เปิดรับสมัครองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล “องค์กรโปร่งใส” ครั้งที่ 9 (09/07/2562)
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง (20/08/2562)
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำหน่งพนักงานธุรการ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (13/08/2562)
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ (07/08/2562)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 (12/07/2562)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 2 (12/07/2562)
  ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน สำนักงาน ป.ป.ช. (11/07/2562)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพาร์ทิชั่นพร้อมติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (21/08/2562)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 3 เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 (21/08/2562)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 75 ชุด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (20/08/2562)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 (20/08/2562)
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร (19/08/2562)
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 (สพธ. เลขที่โครงการ 62087331497) (16/08/2562)
๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.

๑๕ ปี สำนักงาน ป.ป.ช.  
 ปฏิทินกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหา
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่วันที่
18 พ.ย. 2552
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ GCC1111 กองทุนบำเหน็จบำนาญ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน สำนักผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เทคโนโลยีเฉลิมพระเกียรติ์

©ลิขสิทธิ์ 2552 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ : 0 2528 4800 - 49