ข่าวประชาสัมพันธ์
  การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (28/02/2562)
  การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐฯ (28/02/2562)
  การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร (31/10/2561)
  ประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (04/01/2560)
  Download (ตัวอย่างหนังสือ) เรื่อง ขอให้รายงานการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (24/08/2558)
อ่านทั้งหมด
©ลิขสิทธิ์ 2555 ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0 2528 4800 ต่อ 4232, 4234    E-mail : ppsc@nacc.go.th