ข่าวประชาสัมพันธ์
  การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร (31/10/2561)
  ประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (04/01/2560)
  Download (ตัวอย่างหนังสือ) เรื่อง ขอให้รายงานการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (24/08/2558)
  Download แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (24/08/2558)
  ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนภูมิภาค วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น และผู้สนใจสามารถเพิ่มรายชื่อได้ที่หน้างานสัมมนาฯ (19/08/2558)
อ่านทั้งหมด
©ลิขสิทธิ์ 2555 ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0 2528 4800 ต่อ 4232, 4234    E-mail : ppsc@nacc.go.th