ค้นหา
 Calendar
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กำหนดการสัมมนาสาธารณะ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปรามการทุจริต นยปส. รุ่นที่ 10
  เอกสารประกอบการบรรยาย นยปส. รุ่นที่ 10
  กำหนดการหลักสูตรนักบริหารฯ ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 ล่าสุด (4มิ.ย.62)
  แนวทางการจัดทำรายงานต่างๆ นยปส. รุ่นที่ 10
  หนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.10
  ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. รุ่นที่ 10)
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
  ถอดเทปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย”
  หนังสือส่งตัวผุ้เข้ารับการอบรม หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 9 กลับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน
อ่านทั้งหมด
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ)
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 / ติดต่อ 0 2528 4800 ต่อ 3017, 6209, 6214 แฟกซ์ 025284731