ค้นหา
 Calendar
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
ข่าวประชาสัมพันธ์
  กำหนดการพิธีปิดและมอบประกาศเกียรติคุณ นยปส. รุ่นที่ 10
  กำหนดการสัมมนาสาธารณะ ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปรามการทุจริต นยปส. รุ่นที่ 10
  เอกสารประกอบการบรรยาย นยปส. รุ่นที่ 10
  กำหนดการหลักสูตรนักบริหารฯ ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 10 ล่าสุด (4มิ.ย.62)
  แนวทางการจัดทำรายงานต่างๆ นยปส. รุ่นที่ 10
  หนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร นยปส.10
  ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส. รุ่นที่ 10)
  สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561
  ถอดเทปปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การตีความกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย”
  หนังสือส่งตัวผุ้เข้ารับการอบรม หลักสูตร นยปส. รุ่นที่ 9 กลับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน
อ่านทั้งหมด
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ถนนสนามบินน้ำ)
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300 / ติดต่อ 0 2528 4800 ต่อ 3017, 6209, 6214 แฟกซ์ 025284731