ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

::: ติดต่อ/สอบถาม :::
ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 3 อาคารสถาบันฯ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร. 02-528 4800 ต่อ 6303
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
  ป.ป.ช. ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหวังผลยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ของ อปท. ให้สูงขึ้น (24/04/2560)
  ผลการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีมีมติว่าจงใจไม่ยื่นบัญชีฯ หรือยื่นบัญชีฯ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ ปีงบประมาณ 2559 (21/04/2560)
  ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์มอบเกียรติบัตรยกย่องความดี (17/04/2560)
  หลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยบัญชีฯ และการขอปกปิดข้อมูลหรือรายละเอียดเอกสารในการยื่นบัญชีฯ - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (12/04/2560)
  ป.ป.ช. ติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (05/04/2560)
อ่านทั้งหมด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (04/04/2560)
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 (30/03/2560)
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559 (30/03/2560)
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (30/03/2560)
  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 (30/03/2560)
อ่านทั้งหมด
โต๊ะข่าว ป.ป.ช.
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม DPRK) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๑/๒๕๖๐ (21/04/2560)
  สำนักงาน ป.ป.ช. ขอยกย่องคนทำความดี (18/04/2560)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ (กลุ่ม Al-Qaida) ประกาศสำนักงาน ปปง. ที่ ปปง. ๗/๒๕๖๐ (10/04/2560)
  ข่าวการประชุมคณะกรรมการประสานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 5 เมษายน 2560 (05/04/2560)
  ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติมให้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (04/04/2560)
อ่านทั้งหมด
ข่าวเจ้าหน้าที่
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา (ครั้งที่2) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (24/04/2560)
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพังงา (ครั้งที่ 2) - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพังงา (24/04/2560)
  ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (24/04/2560)
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (20/04/2560)
  ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (20/04/2560)
อ่านทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ (22/03/2560)
  สำนักงาน ป.ป.ช. ทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ชาติฯ กับบริษัทกลุ่มเซนทรัล จำกัด (21/03/2560)
  (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) (ชุดโครงการสหยุทธ์) (06/03/2560)
  เผยแพร่ความรู้ยุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ( พ.ศ.2560 - 2564 ) (28/02/2560)
  สำนักงาน ป.ป.ช. ประขุมเผยแพร่ความรู้ยุทธศาสตร์ชาติฯ กับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ภาค 3 (16/02/2560)
อ่านทั้งหมด
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คำวินิจฉัยศาล
  คำวินิจฉัยและคำร้องต่อศาล
  ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2555
  รวมกฎหมาย (เล่มน้ำเงิน)
  ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตามกฎหมายฉบับใหม่ พ.ศ. 2554
  รวมระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
อ่านทั้งหมด
เอกสารเผยแพร่
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 สำนักบริหารงานคลัง (สขร.1) (10/03/2560)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2560 สำนักบริหารงานคลัง (สขร.1) (20/02/2560)
  รายชื่อผู้ซื้อ/รับเอกสารประกวดราคา จ้างถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย (11/01/2560)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 สำนักบริหารงานคลัง (สขร.1) (05/01/2560)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 สำนักบริหารงานคลัง (สขร.1) (04/01/2560)
อ่านทั้งหมด
ข่าวการฝึกอบรม
  รายงานการศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย (08/12/2558)
อ่านทั้งหมด
ผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2557 (28/10/2559)
  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2556 (28/01/2558)
  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2555 (28/01/2558)
  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2554 (26/11/2556)
  รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี 2553 (20/03/2556)
อ่านทั้งหมด