สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
โทร. 02-5284800 ต่อ 5814  E-mail : nacc.conference62@gmail.com