จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้
 
วัตถุประสงค์
 
          ๑. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอื่น ๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

          ๒. เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และการสร้างความตระหนักร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต

          ๓. เพื่อส่งเสริมเคือข่ายความร่วมมือและประสานงานในการบริการจัดการข้อมูลงานวิจัยด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจรติระหว่างหน่วยงานและสถาบันวิจัยต่าง ๆ

          ๔. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ กับหน่วยงานและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง


       กำหนดเผยแพร่
          ปีละ ๒ ฉบับ ดังนี้
          ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน
          ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช.
เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 5814 โทรสาร 0 2528 4703