ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
 
 
         ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ต้องประกาศมีรายละเอียดตาม ไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอรับฟังความเห็นจากประชาชนผู้สนใจทั่วไป