ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
app
 
มาตรา 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่มีเจตนาเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริต การเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องมาตรา 100 และมาตรา 103 ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. จึงเห็นควรจัดทำช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรา 100 และมาตรา 103 ในรูปแบบ Application ที่มีความสวยงาม ทันสมัย เท่าทันกับเทคโนโลยีและสามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา Application "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และ 103” เป็นช่องทางใหม่ในการให้ความรู้เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานซึ่งจะสามารถศึกษาหาความรู้ได้สะดวกและง่ายดายขึ้น ทุกที่ ทุกเวลา นอกจากนี้ ยังสามารถทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจผ่าน Application โดยมีแบบทดสอบ 3 ระดับ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง ผู้ใช้งานสามารถรับทราบผลคะแนนได้แบบ Real time และผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรผ่าน Email ในทันที รวมทั้งสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ตลอดเวลาผ่าน Application ดังกล่าวด้วย
 
"ท้องถิ่นควรรู้" ขอขอบคุณคลิปวีดีโอ โดย Thai PBS
 
 
 
 
"สื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือการใช้งานทั่วไป สามารถ Download ด้านล่างนี้"
 
 
 
 
เอกสารเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 100

 

เอกสารเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา 103
   ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   พ.ศ. 2543
   ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

 
ปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ติชม
กลุ่มกำกับดูแลจริยธรรมและคุณธรรม
สำนักป้องกันการทุจริตภาคการเมือง
โทร. 0 2282 3161 ต่อ 180 , 185 , 506
โทรสาร 0 2282 3248
(ในวัน และเวลาราชการ)
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วย link
(ตอบทุกประเด็น หากชัดเจนด้วยข้อถาม)
ตลอด 24 ชั่วโมง
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้านี้