ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
 
 
 
ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2558 ใน 3 สาขา
ได้แก่ รายการโทรทัศน์ โฆษณา และข่าวหรือสารคดีเชิงข่าว

ซึ่งเผยแพร่ในช่วงระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558 โดยเป็นสื่อที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558