หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตาม พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
28 ก.พ. 2562
การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐฯ
28 ก.พ. 2562
การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร
31 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์วิธีการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
4 ม.ค. 2560
Download (ตัวอย่างหนังสือ) เรื่อง ขอให้รายงานการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
24 ส.ค. 2558
Download แบบรายงานการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
24 ส.ค. 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนภูมิภาค วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น และผู้สนใจสามารถเพิ่มรายชื่อได้ที่หน้างานสัมมนาฯ
19 ส.ค. 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ) และผู้สนใจสามารถเพิ่มรายชื่อได้ที่หน้างานสัมมนาฯ
21 ก.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการฯ ส่วนภูมิภาค วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
10 ก.ค. 2558
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการฯ ส่วนกลาง (สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ)
10 ก.ค. 2558
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏฺิบัติของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการส่วนภูมิภาค วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
1 ก.ค. 2558
PowerPoint เรื่องแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (นายสุรพงษ์ อินทรภาวร รักษาราชการ ผอ.ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558)
15 มิ.ย. 2558
PowerPoint เรื่องแนวทางปฏฺิบัติตามหลักเกณฑ์การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ (นายสุรพงษ์ อินทรถาวร รักษาราชการ ผอ.ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ)
15 มิ.ย. 2558
download file excel ที่ใช้ในการปรับปรุงข้อมูลคู่สัญญาสำหรับการรายงานข้อมูลคู่สัญญาตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ( สิ่งที่ต้องส่งมา 1.ไฟล์ excel ที่ปรับปรุงหมายเลขผู้เสียภาษี 2.สแกนหน้าสัญญาหลัก ส่งมาที่อีเมล์ nacc_egp@nacc.go.th และทำหนังสือจัดส่งมาเป็นทางการ)
22 ธ.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ _(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๕๔ (รวมฉบับที่ ๑,๒,๓,๔,๕) pdf
12 ธ.ค. 2557
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2557(ฉบับที่ 5) บังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 กับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป
27 พ.ย. 2557
คำนำ (คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง))
24 ต.ค. 2557
PowerPoint แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง (นายวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฎหมาย ป.ป.ช.)
22 ส.ค. 2557
PowerPoint แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงาน ICT ของหน่วยงานรัฐ (นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
19 ส.ค. 2557
ถ่ายทอดสดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง การคำนวณราคากลาง และการจัดทำและแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการฯ” ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. (19/08/2557) (ช่วงเช้า)
19 ส.ค. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
©ลิขสิทธิ์ 2555 ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์ : 0 2528 4800 ต่อ 4232, 4234    E-mail : ppsc@nacc.go.th