หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างที่ปรึกษา
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรวัดระดับคุณธรรมจริยธรรม (15 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างประเมินผลการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริตและการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 (16 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชนเพื่อการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 7 กิจกรรมการสร้างมาตรวัดคุณธรรมจริยธรรมตามหลักจิตวิทยา (Moral Quotient) เพื่อการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรเครือข่ายป้องกันการทุจริต (16 ก.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคู่มือแนวทางการตรวจสอบโครงการหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการตรวจสอบประเมินความเสี่ยงของโครงการหน่วยงานภาครัฐ (28 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA (22 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนามาตรวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน (24 เม.ย. 2561)
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (19 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) (11 เม.ย. 2561)
จ้างที่ปรึกษาในโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการยับยั้งและป้องกันการเกิดทุจริตที่จะเกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 มี.ค. 2561)
การจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 9 (8 มี.ค. 2561)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการยับยั้งและป้องกันการเกิดทุจริตที่จะเกิดขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 เม.ย. 2560)
ราคากลางจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 8 (28 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางและ TOR การจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความตระหนักในผลกระทบของการทุจริตและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (5 ก.พ. 2559)
ประกาศราคากลางและTOR-จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (4 มิ.ย. 2558)
โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (7 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและTOR-การจัดจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 6 (20 เม.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการปรับปรุงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสำนักงาน ป.ป.ช. 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560) (6 ต.ค. 2557)
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. (2 ก.ย. 2557)
การจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการอบรม โครงการการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ ๕ (19 พ.ค. 2557)
โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ระยะที่ 2 ของสำนักงาน ป.ป.ช. (1 พ.ค. 2557)

หน้า : [1]