หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (สำนักคดีฝ่ายบริหารทั่วไป) (25 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจ้างจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์สื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันการทุจริต ตามโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต (24 พ.ค. 2561)
ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (23 พ.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างผลิตคู่มือวิทยากรลูกเสือช่อสะอาด (17 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมห้องเก็บเอกสารภายในห้องทำงานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (16 พ.ค. 2561)
การเปิดเผยราคาโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะ สร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมย่อยที่ 2 พิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมทีไม่ทนต่อการทุจริต (สื่อประชาสัมพันธ์งาน/มอบในวันงาน) (16 พ.ค. 2561)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ (15 พ.ค. 2561)
โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตด้วยนวัตกรรมสื่อสาธารณะสร้างสรรค์ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมบันเทิงในแนวทางประชารัฐ กิจกรรมที่ 1 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมบันเทิงร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมย่อยที่ 2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต (ค่าตกแต่งสถานที่) (10 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าออกสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจัดจ้างทำสื่อวีดีทัศน์ฯ กิจกรรมสื่อสารการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย (1 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
การเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมแซมโครงสร้างหลังคาอาคาร 4 และโครงสร้างหลังคาโรงอาหาร สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (27 เม.ย. 2561)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ สำนักการต่างประเทศ (26 เม.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ประกาศราคากลางการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (9 เม.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางโครงการสำรวจการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (4 เม.ย. 2561)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร 4 (ด้านทิศใต้) สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (29 มี.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาขนส่งรถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 9 กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนกลาง (ครั้งที่ 2) (27 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ (23 มี.ค. 2561)
เปืดเผยราคากลางจัดจ้างผลิตหนังสือ "บุคคลที่ได้รับการยกย่องประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560" (22 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางสำหรับการจ้างติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (14 มี.ค. 2561)
เปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กว 8507 นนทบุรี - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา (14 มี.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>