แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

แบบสำรวจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (7 พ.ค. 2561)
โครงการ คลีนิก ITA (3 เม.ย. 2561)
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (25 ม.ค. 2561)
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (22 ม.ค. 2561)
วิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมเรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่บุคลากรขององค์กรสุรา กรมสรรพสามิต (21 ธ.ค. 2560)
วิทยากรบรรยายการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมสุขภาพจิต (20 ธ.ค. 2560)
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี (19 ธ.ค. 2560)
กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) Zero Tolerance 9 ธันวาคม 2560 (12 ธ.ค. 2560)
กิจกรรม "โครงการคลินิก ITA " รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 (7 ธ.ค. 2560)
การมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (รางวัล ITA Awards) (23 พ.ย. 2560)
เปิดรับลงทะเบียนโครงการคลินิก ITA สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA61 (20 พ.ย. 2560)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16 พ.ย. 2560)
วิทยากรบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) (20 ต.ค. 2560)
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมบรรยายความรู้และสนทนาโดยบันทึกเทปวีดิทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) (18 ต.ค. 2560)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 28 กันยายน 2560) (29 ก.ย. 2560)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 27 กันยายน 2560) (27 ก.ย. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ The Grace Amphawa) จังหวัดสมุทรสงคราม (26 ก.ย. 2560)
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 (สำหรับสำนักงานศาล องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษา) (18 ก.ย. 2560)
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 (สำหรับส่วนราชการระดับกรม และส่วนราชการระดับจังหวัด) (18 ก.ย. 2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 6 (1 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>