แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (5 เม.ย. 2560)
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 5-3/2560 (3 เม.ย. 2560)
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับธนาคารออมสิน (28 มี.ค. 2560)
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 4 – 2/2560 (2 มี.ค. 2560)
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณะธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards (24 ก.พ. 2560)
การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1- 1 /2560 (23 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (22 ก.พ. 2560)
หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมโครงการประชุม APEC Anti-Corruption and Transparency Expert Working Group (APEC ACT) ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (20 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" (16 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย(Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับรัฐวิสาหกิจ" (14 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย(Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาค" (8 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "กลุ่มภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต" (7 ก.พ. 2560)
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3-1/2560 (3 ก.พ. 2560)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO-Conference (18 ม.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) (17 ม.ค. 2560)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน (13 ม.ค. 2560)
การประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (10 ม.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ (6 ม.ค. 2560)
อ่าน 173 ครั้ง
การประชุมหารือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards (28 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>