แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 4 – 2/2560 (2 มี.ค. 2560)
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณะธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards (24 ก.พ. 2560)
การประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1- 1 /2560 (23 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (22 ก.พ. 2560)
หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมโครงการประชุม APEC Anti-Corruption and Transparency Expert Working Group (APEC ACT) ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (20 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" (16 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย(Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับรัฐวิสาหกิจ" (14 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย(Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "สำหรับหน่วยงานราชการส่วนกลางและภูมิภาค" (8 ก.พ. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ "กลุ่มภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต" (7 ก.พ. 2560)
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 3-1/2560 (3 ก.พ. 2560)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO-Conference (18 ม.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) (17 ม.ค. 2560)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน (13 ม.ค. 2560)
การประชุม เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (10 ม.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมหารือแนวทางการบูรณาการระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกับระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ (6 ม.ค. 2560)
อ่าน 158 ครั้ง
การประชุมหารือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเครือข่ายรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ม.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง การประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards (28 ธ.ค. 2559)
แบบฟอร์มส่งผลงาน การประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards (28 ธ.ค. 2559)
ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการประชุมชี้แจงโครงการ ITA (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23 ธ.ค. 2559)
ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมชี้แจงโครงการ ITA (สำนักงานศาล องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร องค์การมหาชน ส่วนราชการระดับกรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>