แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการประเมิน ITA สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ส.ค. 2561)
แบบฟอร์มกรอกรายละเอียดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ITA 61 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9 ส.ค. 2561)
หลักเกณฑ์ IIT EIT OIT 61 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9 ส.ค. 2561)
แผนภาพขั้นตอนการประเมิน ITA องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 61 (9 ส.ค. 2561)
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 20 กันยายน 2561) (25 ก.ค. 2561)
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 19 กันยายน 2561) (25 ก.ค. 2561)
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 18 กันยายน 2561) (25 ก.ค. 2561)
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 17 กันยายน 2561) (25 ก.ค. 2561)
ถ่ายทอดสดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (4 ก.ค. 2561)
เอกสารประกอบการประชุม conference ชี้แจงการประเมิน ITA อปท. ปี 61 (3) (28 มิ.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุม conference ชี้แจงการประเมิน ITA อปท. ปี 61 (2) (28 มิ.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุม conference ชี้แจงการประเมิน ITA อปท. ปี 61 (1) (28 มิ.ย. 2561)
แบบสำรวจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เฉพาะสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเท่านั้น) (7 พ.ค. 2561)
โครงการ คลีนิก ITA (3 เม.ย. 2561)
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (25 ม.ค. 2561)
บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (22 ม.ค. 2561)
วิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมเรื่อง โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่บุคลากรขององค์กรสุรา กรมสรรพสามิต (21 ธ.ค. 2560)
วิทยากรบรรยายการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กรมสุขภาพจิต (20 ธ.ค. 2560)
วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ จังหวัดปราจีนบุรี (19 ธ.ค. 2560)
กิจกรรมวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) Zero Tolerance 9 ธันวาคม 2560 (12 ธ.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>