แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA)ให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (28 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1-1 /2560 (19 มิ.ย. 2560)
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (15 มิ.ย. 2560)
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (9 มิ.ย. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 7โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) (29 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 6 ส่วนราชการระดับจังหวัดสุพรรณบุรี) (25 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข) (23 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (23 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) (19 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) (16 พ.ค. 2560)
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphicsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (8 พ.ค. 2560)
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ร่วมบรรยายในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี (8 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 1 สำนักงานศาลยุติธรรม) (3 พ.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. โดยศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ จะดำเนินการเยี่ยมชม (Site Visit) หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล (ITA Awards) (1 พ.ค. 2560)
กระทรวงกลาโหมเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) (25 เม.ย. 2560)
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานประเภทการออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัล/โล่รางวัล ITA Awards วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ (5 เม.ย. 2560)
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 5-3/2560 (3 เม.ย. 2560)
การบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้กับธนาคารออมสิน (28 มี.ค. 2560)
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 4 – 2/2560 (2 มี.ค. 2560)
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณะธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และการออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards (24 ก.พ. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>