แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รายชื่อหน่วยงานที่จะเข้าเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แลtตรวจสอบข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 ส.ค. 2562)
รายงานการศึกษาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 พ.ค. 2562)
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 พ.ค. 2562)
การประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (8 พ.ค. 2562)
ข่าวแจ้ง Username และ Password หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ITA พ.ศ. 2562 (4 เม.ย. 2562)
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (28 มี.ค. 2562)
แบบตอบรับเข้าร่วมแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) (11 มี.ค. 2562)
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562 (สำหรับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) (11 มี.ค. 2562)
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562 (สำหรับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง และสำนักงาน ป.ป.ท./สกอ./สคร. และ สถ.) (11 มี.ค. 2562)
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 (สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำภาค และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด) (11 มี.ค. 2562)
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 มี.ค. 2562)
ประกาศผลการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Coach ITA (4 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลระบบ ITAS 61 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ต.ค. 2561)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) (16 ต.ค. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้ช่วยเลขาธิการฯ นายอุทิศ บัวศรี) (26 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน) (25 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (25 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระเบียบวิธีและขั้นตอน) (25 ก.ย. 2561)
แจ้งลิงค์การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง ITA ท้องถิ่น 61 (วันที่ 26 ก.ย. 2561) ผ่านช่องทางสถานีข่าว Youtube สำนักงาน ป.ป.ช. (25 ก.ย. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>