แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมบรรยายความรู้และสนทนาโดยบันทึกเทปวีดิทัศน์ ณ ห้องสตูดิโอ สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) (18 ต.ค. 2560)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 28 กันยายน 2560) (29 ก.ย. 2560)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 27 กันยายน 2560) (27 ก.ย. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2560 ณ The Grace Amphawa) จังหวัดสมุทรสงคราม (26 ก.ย. 2560)
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 28 กันยายน 2560 (สำหรับสำนักงานศาล องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษา) (18 ก.ย. 2560)
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 (สำหรับส่วนราชการระดับกรม และส่วนราชการระดับจังหวัด) (18 ก.ย. 2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 6 (1 ส.ค. 2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 3 (1 ส.ค. 2560)
การประชุมแจ้งผลคะแนนการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์และให้คำปรึกษาแนะนำ (Site Visit) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เขตพื้นที่ ภาค 1 และภาค 7 (1 ส.ค. 2560)
การประชุมคณะทำงานวิชาการและพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 6 -4/2560 (27 ก.ค. 2560)
การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) (18 ก.ค. 2560)
การสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (12 ก.ค. 2560)
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (4 ก.ค. 2560)
วิทยากรบรรยาย หลักสูตรการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA)ให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (28 มิ.ย. 2560)
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1-1 /2560 (19 มิ.ย. 2560)
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (15 มิ.ย. 2560)
วิทยากรบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ" สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (9 มิ.ย. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 7โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์) (29 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 6 ส่วนราชการระดับจังหวัดสุพรรณบุรี) (25 พ.ค. 2560)
เยี่ยมชมหน่วยงาน (Site Visit) เพื่อจัดทำข้อมูลประกอบการมอบรางวัล ITA Awards (หน่วยงานที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข) (23 พ.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>