แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA

ประกาศผลการทดสอบผู้เข้ารับการอบรมโครงการ Coach ITA (4 ม.ค. 2562)
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลระบบ ITAS 61 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (31 ต.ค. 2561)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ต.ค. 2561)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) (16 ต.ค. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้ช่วยเลขาธิการฯ นายอุทิศ บัวศรี) (26 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน) (25 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (25 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระเบียบวิธีและขั้นตอน) (25 ก.ย. 2561)
แจ้งลิงค์การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง ITA ท้องถิ่น 61 (วันที่ 26 ก.ย. 2561) ผ่านช่องทางสถานีข่าว Youtube สำนักงาน ป.ป.ช. (25 ก.ย. 2561)
หนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24 ก.ย. 2561)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 18 -20 กันยายน 25561 (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (18 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 19-20 กันยายน 25561 ( ITAss2 การยกระดับธรรมาภิบาลในระดับสากล) (17 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-20 กันยายน 25561 (ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมิน) (17 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-18 กันยายน 25561 (ผู้ช่วยเลขาธิการ นายอุทิศ บัวศรี) (17 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17 กันยายน 25561 (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (17 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-20 กันยายน 25561 (ร่างคู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) (12 ก.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 17-20 กันยายน 25561 (คู่มือสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน) (12 ก.ย. 2561)
แจ้งลิงค์การถ่ายทอดผ่านช่อง Youtube การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (7 ก.ย. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือการประเมิน ITA สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16 ส.ค. 2561)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>