แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
9 พ.ค. 2560
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphicsประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 พ.ค. 2560
แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
30 ธ.ค. 2559
แบบฟอร์มการกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน การประเมินโครงการ ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2650
30 ธ.ค. 2559
แบบฟอร์มการจัดเตรียมรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
30 ธ.ค. 2559
กำหนดการประชุมชี้แจง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
30 ธ.ค. 2559
Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2015
29 ธ.ค. 2559
Executive Summary Integrity and Transparency Assessment (ITA) Fiscal Year 2014
29 ธ.ค. 2559
แบบกรอกรายชื่อผู้ประสานงาน ITA 60 สำหรับหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ช.
27 ธ.ค. 2559
ดาวน์โหลด 2,998 ครั้ง
วีดีโอชุดความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560
23 ธ.ค. 2559
ดาวน์โหลด 886 ครั้ง
PPT ชุดความรู้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2560
23 ธ.ค. 2559
ดาวน์โหลด 2,813 ครั้ง
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 พร้อมคำอธิบายการตอบ
21 ธ.ค. 2559
ดาวน์โหลด 7,595 ครั้ง
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 พร้อมคำอธิบายการตอบ
21 ธ.ค. 2559
ดาวน์โหลด 9,529 ครั้ง
แผ่นพับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2560
21 ธ.ค. 2559
การประชุมชี้แจง ITA ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยหัวหน้าศูนย์ ITA (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ)
20 ธ.ค. 2559
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 ธ.ค. 2559
ดาวน์โหลด 4,619 ครั้ง
ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะที่ 3 โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายประหยัด พวงจำปา)
20 ธ.ค. 2559

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>