แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศาลปกครอง (PPT)
24 พ.ย. 2560
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศาลปกครอง (PDF)
24 พ.ย. 2560
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ต.ค. 2560
แบบประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด)
3 ต.ค. 2560
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ต.ค. 2560
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ต.ค. 2560
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ต.ค. 2560
แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ต.ค. 2560
แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3 ต.ค. 2560
แผนบูรณการต่อต้านการทุจริต ปี พ.ศ 2562 ฉบับล่าสุด
27 ก.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี พ.ศ. 2561 ฉบับคู่มือที่ใช้ประกอบการประชุมเฉพาะ ในวันที่ 27-28 กันยายน 2560
26 ก.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการ ITA วันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยนายประหยัด พวงจำปา (รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.)
26 ก.ย. 2560
เอกสารการประชุมชี้แจงการประเมินโครงการ ITA วันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ (หัวหน้าศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ)
26 ก.ย. 2560
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2560
แบบกรอกรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2560
ระเบียบวิธีการประเมินและการปฏิบัติของที่ปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
20 ก.ค. 2560
โปรแกรมคำนวณคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับที่ปรึกษาผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
20 ก.ค. 2560
เอกสารแนบท้ายคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับที่ปรึกษา ผู้ดำเนินการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20 ก.ค. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (คุณชนิดา อาคมวัฒนะ)
18 ก.ค. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน ITA และมาตรฐานการประเมินให้กับที่ปรึกษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (ท่านรองฯ ประหยัด พวงจำปา)
18 ก.ค. 2560

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>