หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
แจ้งเบาะแส/ติดต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
87.5 MHz
หน้าหลัก >> แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข่าว/บทความทั้งหมด

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลนำเสนองานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต 2562
17 ก.ย. 2562
เอกสารประกอบการสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานแผนงานงบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2562
13 ก.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
10 ก.ย. 2562
สรุปผลรวมโครงการกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2-2562
19 เม.ย. 2562
ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบ 6เดือน)
9 เม.ย. 2562
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
5 ก.พ. 2562
การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 พ.ย. 2561
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 พ.ย. 2561
วิธีการนำข้อมูลเข้าระบบศูนย์ประมวลข้อมูลฯ ส่วนรายงาน "โครงการตามแผนบูรณาการสำหรับหน่วยงานภายนอก"
1 พ.ย. 2561
การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
30 ต.ค. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3 ต.ค. 2561
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (มาตรา 53)
3 ต.ค. 2561
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
11 ก.ค. 2561
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4 มิ.ย. 2561
แผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
14 พ.ย. 2560
การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13 พ.ย. 2560
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5 ต.ค. 2560
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11 ก.ย. 2560
ชุดโครงการสหยุทธ์สำหรับประกอบการจัดทำคำของบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ
6 ก.ย. 2560
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
6 ก.ย. 2560

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>