หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
87.5 MHz
หน้าหลัก >> แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรุปผลรวมโครงการกิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2-2562 (19 เม.ย. 2562)
ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (รอบ 6เดือน) (9 เม.ย. 2562)
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) (5 ก.พ. 2562)
การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2561)
วิธีการนำข้อมูลเข้าระบบศูนย์ประมวลข้อมูลฯ ส่วนรายงาน "โครงการตามแผนบูรณาการสำหรับหน่วยงานภายนอก" (1 พ.ย. 2561)
การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามความก้าวหน้าและการนำเสนอแผนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (30 ต.ค. 2561)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3 ต.ค. 2561)
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (มาตรา 53) (3 ต.ค. 2561)
การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (11 ก.ค. 2561)
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (4 มิ.ย. 2561)
แผนภาพเชื่อมโยงแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14 พ.ย. 2560)
การจัดทำข้อเสนอโครงการแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (13 พ.ย. 2560)
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (5 ต.ค. 2560)
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ กิจกรรม และงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11 ก.ย. 2560)
ชุดโครงการสหยุทธ์สำหรับประกอบการจัดทำคำของบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ (6 ก.ย. 2560)
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) (6 ก.ย. 2560)
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) (ชุดโครงการสหยุทธ์) (6 ก.ย. 2560)

หน้า : [1]