หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ด้านการวิจัย
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดด้านการวิจัย ข่าว/บทความทั้งหมด
ด้านการวิจัย

   การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช.
   แบบฟอร์มเกี่ยวกับทุนการวิจัย
   สรุปย่อผลงานวิจัยการทุจริตที่ได้รับทุนจากสำนักงาน ป.ป.ช.
   ผลงานวิจัย
   งานวิจัยของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.
   สังเคราะห์งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน ป.ป.ช.
   ประกาศราคากลาง
   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงหน่วยโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (วันที่ 6 ก.พ.61)
   เผยแพร่รายงานโครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเล่มภาพรวม

บทสรุปผู้บริหาร รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้การทุจริต ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตต่อประชาชน - สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ
รายงานสืบเนื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 (Conference Proceeding) การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด...ไทยทั้งชาติต้านทุจริต - สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข่าวสาร การรับรู้การทุจริต ผลกระทบและความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตต่อประชาชน - สำนักวิจัยและบริการวิชาการฯ
ค้นหางานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์และข้อมูลวิชาการอื่นๆ

หน้า : [1]