หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> กิจกรรม/โครงการ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดกิจกรรม/โครงการ ข่าว/บทความทั้งหมด
กิจกรรม/โครงการ

   โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต
   ค่ายยุวพิทักษ์สาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   โครงการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
   โครงการประกวดบทความเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   โครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริต
   กิจกรรมประกวดแผนงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในรัฐวิสาหกิจ
   รางวัลช่อสะอาด
   ขยายเวลา รับข้อเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนทุนประเภทกำหนดเรื่อง
   การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
   กิจกรรม การประกวดบทความเพื่อป้องกันการทุจริตในจังหวัดยะลา หัวข้อ “ การป้องกันการทุจริตที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตาม มติ ครม. ”
   การประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "Young Gen Anti-Corruption"
   โครงการยุวทูต ป.ป.ช. (NACC Youth Ambassadors)
   กิจกรรมเยาวชนอาสาป้องกันการทุจริต
   การประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว "องค์ความรู้ทางนิติเศรษฐศาสตร์เพื่อการรู้เท่าทันการทุจริต"
   โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น
   ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
   รางวัลบุคคลต้นแบบ
   โครงการประกวดการพูด
   หลักสูตรต้านทุจริตการศึกษา

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบเข็มช่อสะอาดและแสดงความยินดีแก่เครือข่าย ป.ป.ช.(สพฐ.) ระดับจังหวัด

หน้า : [1]