หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> บทความวิชาการ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดบทความวิชาการ ข่าว/บทความทั้งหมด
บทความวิชาการ
การอบรมหลักสูตรนิติเศรษฐศาสตร์ระยะสั้นแก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. รุ่นที่ 1
รายงานการศึกษาข้อเท็จจริงเบื้องต้น เรื่อง การดำเนินการการค้าต่างตอบแทน (Counter trade)
MOU ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานต่อต้านการทุจริตต่างประเทศ
สรุปการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง การบัญชีสืบสวน (Training on Investigative Forensic Accounting)
การปกครองระบอบประชาธิปไตยกับจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่น
“การสอบสวนในลักษณะเชิงระบบ” (Systematic Investigation) ภายใต้หัวข้อ “Sharpening Your Teeth” Training Programme
ข้าว : จากโครงการรับจำนำถึงการประกันรายได้
การต่อต้านการทุจริตโดยการจัดทำแนวร่วมปฏิบัติ
MoU Mutual Cooperation in Preventing and Combating Corruption & NACC
พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (คลิกดาวน์โหลด)
บทความวิชาการของนายวิชัย วิวิตเสวี กรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง "ไต่สวนผู้พิพากษา : คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าวล่วงอำนาจตุลาการจริงหรือ"
ป.ป.ช. กับภารกิจการกำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เอกสารวิชาการ เรื่อง จริยธรรมในหน่วยงานภาครัฐ : การนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาดูงาน ณ กระทรวงตรวจสอบและสำนักงานป้องกันการทุจริตแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 10 สิงหาคม 2552
เอกสารวิชาการ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสำคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอกสารวิชาการ เรื่อง ธรรมาภิบาล : ความจำเป็นสาหรับธนาคารพาณิชย์ไทย
การศึกษาดูงาน ณ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 11 สิงหาคม 2552
การศึกษาดูงาน หลักสูตร นักบริหารเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2552
เอกสารวิชาการ เรื่อง ข้อเสนอการเสริมสร้างจริยธรรมของนักการเมืองเพื่อป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
เอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส่วนราชการไทย

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>