หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี (อาคาร 1,2,3,4) และอาคารสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศงบประมาณ การเงิน และบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบประเมินบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ศูนย์บริหารข้อมูลสำนักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (30 ก.ย. 2562)
เปิดเผยราคากลาง การเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (24 ก.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์ทรัพย์สิน (23 ก.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ2563 (23 ก.ย. 2562)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางการดำเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC Workstation Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (5 ก.ย. 2562)
ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน จำนวน 18 รายการ - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (28 ส.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางในการจัดจ้างโครงการผลิตและจัดส่ง “สรรสาระ...รู้สู้ทุจริต” สู่หอกระจายข่าวหมู่บ้านและเครือข่ายอื่น (7 ส.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
จัดซื้อครุภัณฑ์ 16 รายการ (2 ส.ค. 2562)
ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระยะที่ 2 (1 ส.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลางการจ้างผลิตสื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต (กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแผ่นภาพประชาสัมพันธ์แบบตั้งโต๊ะ และกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสมุดประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช.) (12 ก.ค. 2562)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช. (ต่อเนื่อง) (9 ก.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (27 มิ.ย. 2562)
ดาวน์โหลด 249 ครั้ง
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และดำเนินการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการต่อต้านการทุจริตระหว่่างองค์กรในภาคเอกชนที่ดำเนินการติดต่อด้านการจัดซื้ื้ื้ือจัดจ้างกับภาครัฐ ตามโครงการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6 มิ.ย. 2562)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ถัดไป>>