หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อเครื่องเติมอากาศใต้น้ำ สำหรับบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 เครื่อง (25 มิ.ย. 2558)
จ้างเหมาบริการห้องประชุมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ (19 มิ.ย. 2558)
โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมจ้างออกแบบและจัดพิมพ์แผ่นพับ ไตรมาสที่ 3 ครั้งที่ 2 (18 มิ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 8 กล้อง พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก (16 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาให้บริการในการเดินทางไปศึกษาดูงานในทวีปเอเชีย ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (16 มิ.ย. 2558)
โครงการผลิตและเผยแแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่ 6 การผลิตสื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช. (15 มิ.ย. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (12 มิ.ย. 2558)
การจ้างผลิตชุดเครื่องเขียน จำนวน 32,000 ชุด (10 มิ.ย. 2558)
ราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม เอ 4 จำนวน 10,000 รีม (8 มิ.ย. 2558)
ราคากลางงานจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ ปี 2558 (4 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางการจ้างดำเนินการปรับปรุงห้องรองเลขาธิการฯ (3 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลางและTOR การจัดจ้างจัดพิมพ์รายงานการเดินทางไปประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 - 2557 (3 มิ.ย. 2558)
ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องไฟฉุกเฉิน จำนวน 111 เครื่อง (29 พ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก (29 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเช่าอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (29 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (28 พ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลาง การจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ข้อควรรู้การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (28 พ.ค. 2558)
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพาหนะในต่างประเทศ (ตามโครงการการประชุมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญา UNCAC ครั้งที่ 2) (28 พ.ค. 2558)
การจ้างผู้แปลภาษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์การแปลประกอบการประชุมทางวิชาการระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 3 (26 พ.ค. 2558)
จ้างจัดนิทรรศการหมุนเวียนในหัวข้อเรื่อง รัชกาลที่ 5 กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในประเทศไทย (25 พ.ค. 2558)
จ้างเหมาบริการห้องประชุม (22 พ.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 [54] 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>