หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 52 (ไตรมาส 4) (29 ก.ค. 2557)
การจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (28 ก.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (28 ก.ค. 2557)
ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการ (25 ก.ค. 2557)
การจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 8 ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (25 ก.ค. 2557)
ราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตหนังสือรวบรวมสารคดีสั้นทางวิทยุ จำนวน 3,000 เล่ม (23 ก.ค. 2557)
การจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ก-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (23 ก.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. (18 ก.ค. 2557)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ (17 ก.ค. 2557)
ราคากลางการเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (17 ก.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ ไตรมาสที่ 4 (15 ก.ค. 2557)
ราคากลาง การจ้างสำเนาสื่อที่ได้รับทุนการสนับสนุนในรูปแบบของดีวีดี (15 ก.ค. 2557)
การจัดจ้างผลิตแผ่นพับ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สังคมโปร่งใส (15 ก.ค. 2557)
ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบลิฟท์ (10 ก.ค. 2557)
ราคากลางงานปรับปรุงไฟฟ้า แสงสว่าง และป้ายสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (9 ก.ค. 2557)
ราคากลางงานจ้างนักวิชาการดำเนินงานและประสานงานเพื่อติดตามประเมิน UNCAC (8 ก.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาในการเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (4 ก.ค. 2557)
การเปิดเผยราคากลาง กิจกรรมเผยแพร่ภาพวาดที่ชนะการประกวด (การจัดแสดงนิทรรศการภาพวาด “ภาพลักษณ์นักการเมือง”) ตามโครงการประกวดภาพวาด (3 ก.ค. 2557)
การประกาศราคากลางฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ของ สปจ.หนองบัวลำภู (1 ก.ค. 2557)
ราคากลางซื้อชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม 3 รายการ (30 มิ.ย. 2557)
ราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (27 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ถัดไป>>