หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ราคากลางจัดซื้อวัสดุส่วนกลางสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 9 รายการ (5 ส.ค. 2557)
ราคากลางจ้างสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ. 2557 (5 ส.ค. 2557)
ราคากลาง หนังสือนิทานคุณธรรม ภาษายาวี จำนวน 1,260 เล่ม (5 ส.ค. 2557)
ราคากลาง จ้างเผยแพร่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมการผลิตวิดิทัศน์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติฯ พร้อมสำเนาเป็นแผ่นซี.ดี. (5 ส.ค. 2557)
ประกาศราคากลางการจ้างเหมาพาหนะในต่างประเทศในการเดินทางไปหารือข้อราชการระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2557 (4 ส.ค. 2557)
ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทางานของสานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด (๔๔ จังหวัด) (1 ส.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตบัตรคำ - บัตรภาพ (30 ก.ค. 2557)
ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรวมเรื่องสั้นต่อต้านการทุจริต 12,000 เล่ม (30 ก.ค. 2557)
จ้างพิมพ์จุลสาร ป.ป.ช. "สุจริต" ปีที่ 14 ฉบับที่ 52 (ไตรมาส 4) (29 ก.ค. 2557)
การจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (28 ก.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดทำชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ (28 ก.ค. 2557)
ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์โครงการปรับปรุงศูนย์บริการวิชาการ (25 ก.ค. 2557)
การจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 8 ค่าเช่ารถโดยสารปรับอากาศ (25 ก.ค. 2557)
ราคากลาง เรื่อง การจ้างผลิตหนังสือรวบรวมสารคดีสั้นทางวิทยุ จำนวน 3,000 เล่ม (23 ก.ค. 2557)
การจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐออสเตรีย-สาธารณรัฐเช็ก-สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (23 ก.ค. 2557)
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดแปลเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีทุจริต/การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. (18 ก.ค. 2557)
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ (17 ก.ค. 2557)
ราคากลางการเช่าเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (Data Link) และเช่าบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (17 ก.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม จ้างออกแบบและจัดพิมพ์ แผ่นพับ ไตรมาสที่ 4 (15 ก.ค. 2557)
ราคากลาง การจ้างสำเนาสื่อที่ได้รับทุนการสนับสนุนในรูปแบบของดีวีดี (15 ก.ค. 2557)
การจัดจ้างผลิตแผ่นพับ กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ สังคมโปร่งใส (15 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ถัดไป>>