หน้าหลัก |  ติดต่อเรา | แผนผังเว็บไซต์
FONTSIZE
Thai   Eng  
  
ค้นหา
ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เรื่องที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด
เรื่องกล่าวหาอยู่ระหว่างดำเนินการ
ข้อมูลแสดงทรัพย์สินและหนี้สิน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สื่อประชาสัมพันธ์
FAQ
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช. ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม/โครงการสำนักงาน ป.ป.ช.

   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
   ข่าวในสำนัก สทว
   ปปช.โคราชจัดกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
   เทปบันทึกเสียงรายการ "ภารกิจพิชิตโกง" ย้อนหลัง
   ยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล "บรรษัทภิบาลดีเด่น (ภาคเหนือ)" ประจำปี 2556
3 ก.ย. 2556
สรุปรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ร่ำรวยผิดปกติ
2 ก.ย. 2556
แนวคิดและเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ
29 ส.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
29 ส.ค. 2556
ประกาศผลการตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดการพูด ประจำปี 2556
29 ส.ค. 2556
ประกาศผลการตัดสินการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
การประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
การประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2556
27 ส.ค. 2556
ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
23 ส.ค. 2556
พิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
20 ส.ค. 2556
ป.ป.ช.จัดประชุมหารือแนวทางการนำระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ
19 ส.ค. 2556
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประชุมซักซ้อมประเด็นปัญหาการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อให้ได้คนดีมาทำหน้าที่อย่างเหมาะสม
19 ส.ค. 2556
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเสริมสร้างการพัฒนานโยบายที่ดีของท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และเทศบาล"
16 ส.ค. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดอ่างทอง - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง
16 ส.ค. 2556
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทนเพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหาฯ - สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี
15 ส.ค. 2556
link เผยแพร่ เรื่อง ราคากลาง
14 ส.ค. 2556
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการกองทุนการศึกษา
14 ส.ค. 2556
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความร่วมมือในกิจการลูกเสือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
14 ส.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 2556
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมงานวันครบรอบ 10 ปี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>